அரண்

 ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற் 
போற்று பவர்க்கும் பொருள்.


fort is wealth to those who act against their foes;
Is wealth to them who, fearing, guard themselves from woes.

 மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் 
காடும் உடைய தரண்.
A fort is that which owns fount of waters crystal clear,
An open space, a hill, and shade of beauteous forest near.

 உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந் நான்கின் 
அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல்.
Height, breadth, strength, difficult access:
Science declares a fort must these possess.

ADVERTISEMENTS
 சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை 
ஊக்கம் அழிப்ப தரண்.
A fort must need but slight defence, yet ample be,
Defying all the foeman's energy.

 கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார் 
நிலைக்கெளிதாம் நீரது அரண்.
Impregnable, containing ample stores of food,
A fort for those within, must be a warlike station good.

 எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும் 
நல்லாள் உடையது அரண்.
A fort, with all munitions amply stored,
In time of need should good reserves afford.

ADVERTISEMENTS
 முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும் 
பற்றற் கரியது அரண்.
A fort should be impregnable to foes who gird it round,
Or aim there darts from far, or mine beneath the ground.

 முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப் 
பற்றியார் வெல்வது அரண்.
Howe'er the circling foe may strive access to win,
A fort should give the victory to those who guard within.

 முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து 
வீறெய்தி மாண்ட தரண்.
At outset of the strife a fort should foes dismay;
And greatness gain by deeds in every glorious day.

ADVERTISEMENTS
 எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி 
இல்லார்கண் இல்லது அரண்.
Howe'er majestic castled walls may rise,
To craven souls no fortress strength supplies.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை