சான்றாண்மை

 கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன்அறிந்து 
சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு.


All goodly things are duties to the men, they say
Who set themselves to walk in virtue's perfect way.

 குணநலம் சான்றோர் நலனே பிறநலம் 
எந்நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.
The good of inward excellence they claim,
The perfect men; all other good is only good in name.

 அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு 
ஐந்துசால் ஊன்றிய தூண்.
Love, modesty, beneficence, benignant grace,
With truth, are pillars five of perfect virtue's resting-place.

ADVERTISEMENTS
 கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை 
சொல்லா நலத்தது சால்பு.
The type of 'penitence' is virtuous good that nothing slays;
To speak no ill of other men is perfect virtue's praise.

 ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர் 
மாற்றாரை மாற்றும் படை.
Submission is the might of men of mighty acts; the sage
With that same weapon stills his foeman's rage.

 சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி 
துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்.
What is perfection's test? The equal mind.
To bear repulse from even meaner men resigned.

ADVERTISEMENTS
 இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் 
என்ன பயத்ததோ சால்பு.
Of what avail is perfect goodness if it cannot do pleasing things even to those who have pained (it) ?.

 இன்மை ஒருவற்கு இனிவன்று சால்பென்னும் 
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
To soul with perfect virtue's strength endued,
Brings no disgrace the lack of every earthly good.

 ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்கு 
ஆழி எனப்படு வார்.
Call them of perfect virtue's sea the shore,
Who, though the fates should fail, fail not for evermore.

ADVERTISEMENTS
 சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலந்தான் 
தாங்காது மன்னோ பொறை.
The mighty earth its burthen to sustain must cease,
If perfect virtue of the perfect men decrease.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை