அவர்வயின்விதும்பல்

வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற 
நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல்.By My eyes have lost their brightness, sight is dimmed; my fingers worn,
With nothing on the wall the days since I was left forlorn.

இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின்என் தோள்மேல் 
கலங்கழியும் காரிகை நீத்து.

O thou with gleaming jewels decked, could I forget for this one day,
Henceforth these bracelets from my arms will slip, my beauty worn away.

உரன்நசைஇ உள்ளம் துணையாகச் சென்றார் 
வரல்நசைஇ இன்னும் உளேன்.

On victory intent, His mind sole company he went;
And I yet life sustain! And long to see his face again!.

ADVERTISEMENTS
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக் 
கோடுகொ டேறுமென் நெஞ்சு.

'He comes again, who left my side, and I shall taste love's joy,'-
My heart with rapture swells, when thoughts like these my mind employ.

காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக் கண்டபின் 
நீங்கும்என் மென்தோள் பசப்பு.

O let me see my spouse again and sate these longing eyes!
That instant from my wasted frame all pallor flies.

வருகமன் கொண்கன் ஒருநாள் பருகுவன் 
பைதல்நோய் எல்லாம் கெட.

O let my spouse but come again to me one day!
I'll drink that nectar: wasting grief shall flee away.

ADVERTISEMENTS
புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன் கொல்லோ கலப்பேன்கொல் 
கண்அன்ன கேளிர் விரன்.

On the return of him who is as dear as my eyes, am I displeased or am I to embrace (him); or am I to do both?.

வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலந்து 
மாலை அயர்கம் விருந்து.

O would my king would fight, o'ercome, devide the spoil;
At home, to-night, the banquet spread should crown the toil.

ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேண் சென்றார் 
வருநாள்வைத்து ஏங்கு பவர்க்கு.

One day will seem like seven to those who watch and yearn
For that glad day when wanderers from afar return.

ADVERTISEMENTS
பெறின்என்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறினென்னாம் 
உள்ளம் உடைந்துக்கக் கால்.

What's my return, the meeting hour, the wished-for greeting worth,
If she heart-broken lie, with all her life poured forth?.