நெஞ்சொடுபுலத்தல்

அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே 
நீஎமக்கு ஆகா தது.You see his heart is his alone
O heart, why not be all my own?.

உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவரைச் 
செறாஅரெனச் சேறியென் நெஞ்சு.

'Tis plain, my heart, that he 's estranged from thee;
Why go to him as though he were not enemy?.

கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ நெஞ்சேநீ 
பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல்.

'The ruined have no friends, 'they say; and so, my heart,
To follow him, at thy desire, from me thou dost depart.

ADVERTISEMENTS
இனிஅன்ன நின்னொடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே 
துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று.

'See, thou first show offended pride, and then submit,' I bade;
Henceforth such council who will share with thee my heart?.

பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின்பிரிவு அஞ்சும் 
அறாஅ இடும்பைத்தென் நெஞ்சு.

I fear I shall not gain, I fear to lose him when I gain;
And thus my heart endures unceasing pain.

தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத் 
தினிய இருந்ததென் நெஞ்சு.

My heart consumes me when I ponder lone,
And all my lover's cruelty bemoan.

ADVERTISEMENTS
நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக் கல்லாஎன் 
மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு.

Fall'n 'neath the sway of this ignoble foolish heart,
Which will not him forget, I have forgotten shame.

எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி அவர்திறம் 
உள்ளும் உயிர்க்காதல் நெஞ்சு.

If I contemn him, then disgrace awaits me evermore;
My soul that seeks to live his virtues numbers o'er.

துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார் தாமுடைய 
நெஞ்சந் துணையல் வழி.

And who will aid me in my hour of grief,
If my own heart comes not to my relief?.

ADVERTISEMENTS
தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய 
நெஞ்சம் தமரல் வழி.

A trifle is unfriendliness by aliens shown,
When our own heart itself is not our own!.