அவையறிதல்

 அவையறிநது ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் 
தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.


Men pure in heart, who know of words the varied force,
Should to their audience known adapt their well-arranged discourse.

 இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் 
நடைதெரிந்த நன்மை யவர்.
Good men to whom the arts of eloquence are known,
Should seek occasion meet, and say what well they've made their own.

 அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின் 
வகையறியார் வல்லதூஉம் இல்.
Unversed in councils, who essays to speak.
Knows not the way of suasive words,- and all is weak.

ADVERTISEMENTS
 ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன் 
வான்சுதை வண்ணம் கொளல்.
Before the bright ones shine as doth the light!
Before the dull ones be as purest stucco white!.

 நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள் 
முந்து கிளவாச் செறிவு.
Midst all good things the best is modest grace,
That speaks not first before the elders' face.

 ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம் 
ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு.
As in the way one tottering falls, is slip before
The men whose minds are filled with varied lore.

ADVERTISEMENTS
 கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச் 
சொல்தெரிதல் வல்லார் அகத்து.
The learning of the learned sage shines bright
To those whose faultless skill can value it aright.

 உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன் 
பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று.
To speak where understanding hearers you obtain,
Is sprinkling water on the fields of growing grain!.

 புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள் 
நன்குசலச் சொல்லு வார்.
In councils of the good, who speak good things with penetrating power,
In councils of the mean, let them say nought, e'en in oblivious hour.

ADVERTISEMENTS
 அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார் 
அல்லார்முன் கோட்டி கொளல்.
Ambrosia in the sewer spilt, is word
Spoken in presence of the alien herd.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை