பொச்சாவாமை

 இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த 
உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு.


'Tis greater ill, it rapture of o'erweening gladness to the soul
Bring self-forgetfulness than if transcendent wrath control.

 பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை 
நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு.
Perpetual, poverty is death to wisdom of the wise;
When man forgets himself his glory dies!.

 பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அதுஉலகத்து 
எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு.
'To self-oblivious men no praise'; this rule
Decisive wisdom sums of every school.

ADVERTISEMENTS
 அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை ஆங்கில்லை 
பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு.
'To cowards is no fort's defence'; e'en so
The self-oblivious men no blessing know.

 முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை 
பின்னூறு இரங்கி விடும்.
To him who nought foresees, recks not of anything,
The after woe shall sure repentance bring.

 இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை 
வாயின் அதுவொப்பது இல்.
Towards all unswerving, ever watchfulness of soul retain,
Where this is found there is no greater gain.

ADVERTISEMENTS
 அரியஎன்று ஆகாத இல்லைபொச் சாவாக் 
கருவியால் போற்றிச் செயின்.
Though things are arduous deemed, there's nought may not be won,
When work with mind's unslumbering energy and thought is done.

 புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டும் செய்யாது 
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல்.
Let things that merit praise thy watchful soul employ;
Who these despise attain through sevenfold births no joy.

 இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம் 
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து.
Think on the men whom scornful mind hath brought to nought,
When exultation overwhelms thy wildered thought.

ADVERTISEMENTS
 உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான் 
உள்ளியது உள்ளப் பெறின்.
'Tis easy what thou hast in mind to gain,
If what thou hast in mind thy mind retain.