அறிவுடைமை

 அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும் 
உள்ளழிக்க லாகா அரண்.


True wisdom wards off woes, A circling fortress high;
Its inner strength man's eager foes Unshaken will defy.

 சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொரீஇ 
நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு.
Wisdom restrains, nor suffers mind to wander where it would;
From every evil calls it back, and guides in way of good.

 எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் 
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.
Though things diverse from divers sages' lips we learn,
'Tis wisdom's part in each the true thing to discern.

ADVERTISEMENTS
 எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான்பிறர்வாய் 
நுண்பொருள் காண்ப தறிவு.
Wisdom hath use of lucid speech, words that acceptance win,
And subtle sense of other men's discourse takes in.

 உலகம் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலும் 
கூம்பலும் இல்ல தறிவு.
Wisdom embraces frank the world, to no caprice exposed;
Unlike the lotus flower, now opened wide, now petals strictly closed.

 எவ்வ துறைவது உலகம் உலகத்தோடு 
அவ்வ துறைவ தறிவு.
As dwells the world, so with the world to dwell
In harmony- this is to wisely live and well.

ADVERTISEMENTS
 அறிவுடையார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார் 
அஃதறி கல்லா தவர்.
The wise discern, the foolish fail to see,
And minds prepare for things about to be.

 அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது 
அஞ்சல் அறிவார் தொழில்.
Folly meets fearful ills with fearless heart;
To fear where cause of fear exists is wisdom's part.

 எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை 
அதிர வருவதோர் நோய்.
The wise with watchful soul who coming ills foresee;
From coming evil's dreaded shock are free.

ADVERTISEMENTS
 அறிவுடையார் எல்லா முடையார் அறிவிலார் 
என்னுடைய ரேனும் இலர்.
The wise is rich, with ev'ry blessing blest;
The fool is poor, of everything possessed.