பகைமாட்சி

 வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா 
மெலியார்மேல் மேக பகை.


With stronger than thyself, turn from the strife away;
With weaker shun not, rather court the fray.

 அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்துவ்வான் 
என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு.
No kinsman's love, no strength of friends has he;
How can he bear his foeman's enmity?.

 அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான் 
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு.
A craven thing! knows nought, accords with none, gives nought away;
To wrath of any foe he falls an easy prey.

ADVERTISEMENTS
 நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும் 
யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது.
His wrath still blazes, every secret told; each day
This man's in every place to every foe an easy prey.

 வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான் 
பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனிது.
No way of right he scans, no precepts bind, no crimes affright,
No grace of good he owns; such man's his foes' delight.

 காணாச் சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான் 
பேணாமை பேணப் படும்.
Blind in his rage, his lustful passions rage and swell;
If such a man mislikes you, like it well.

ADVERTISEMENTS
 கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து 
மாணாத செய்வான் பகை.
Unseemly are his deeds, yet proffering aid, the man draws nigh:
His hate- 'tis cheap at any price- be sure to buy!.

 குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்கு 
இனனிலனாம் ஏமாப் புடைத்து.
No gracious gifts he owns, faults many cloud his fame;
His foes rejoice, for none with kindred claim.

 செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம் அறிவிலா 
அஞ்சும் பகைவர்ப் பெறின்.
The joy of victory is never far removed from those
Who've luck to meet with ignorant and timid foes.

ADVERTISEMENTS
 கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும் 
ஒல்லானை ஒல்லா தொளி.
The task of angry war with men unlearned in virtue's lore
Who will not meet, glory shall meet him never more.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை