சொல்வன்மை

 நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்  
யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.


A tongue that rightly speaks the right is greatest gain,
It stands alone midst goodly things that men obtain.

 ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலால்  
காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு.
Since gain and loss in life on speech depend,
From careless slip in speech thyself defend.

 கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்  
வேட்ப மொழிவதாம் சொல்.
'Tis speech that spell-bound holds the listening ear,
While those who have not heard desire to hear.

ADVERTISEMENTS
 திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்  
பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்.
Speak words adapted well to various hearers' state;
No higher virtue lives, no gain more surely great.

 சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை  
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து.
Speak out your speech, when once 'tis past dispute
That none can utter speech that shall your speech refute.

 வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்  
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.
Charming each hearer's ear, of others' words to seize the sense,
Is method wise of men of spotless excellence.

ADVERTISEMENTS
 சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை  
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.
Mighty in word, of unforgetful mind, of fearless speech,
'Tis hard for hostile power such man to overreach.

 விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது  
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.
Swiftly the listening world will gather round,
When men of mighty speech the weighty theme propound.

 பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற  
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்.
Who have not skill ten faultless words to utter plain,
Their tongues will itch with thousand words man's ears to pain.

ADVERTISEMENTS
 இண்ருழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது  
உணர விரித்துரையா தார்.
Like scentless flower in blooming garland bound
Are men who can't their lore acquired to other's ears expound.