அலரறிவுறுத்தல்

அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப் 
பலரறியார் பாக்கியத் தால்.By this same rumour's rise, my precious life stands fast;
Good fortune grant the many know this not!.

மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது 
அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் வூர்.

The village hath to us this rumour giv'n, that makes her mine;
Unweeting all the rareness of the maid with flower-like eyne.

உறாஅதோ ஊரறிந்த கெளவை அதனைப் 
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து.

The rumour spread within the town, is it not gain to me?
It is as though that were obtained that may not be.

ADVERTISEMENTS
கவ்வையால் கவ்விது காமம் அதுவின்றேல் 
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து.

The rumour rising makes my love to rise;
My love would lose its power and languish otherwise.

களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம் 
வெளிப்படுந் தோறும் இனிது.

The more man drinks, the more he ever drunk would be;
The more my love's revealed, the sweeter 'tis to me! .

கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும் 
திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று.

I saw him but one single day: rumour spreads soon
As darkness, when the dragon seizes on the moon.

ADVERTISEMENTS
ஊரவர் கெளவை எருவாக அன்னைசொல் 
நீராக நீளும்இந் நோய்.

My anguish grows apace: the town's report
Manures it; my mother's word doth water it.

நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கெளவையால் 
காமம் நுதுப்பேம் எனல்.

With butter-oil extinguish fire! 'Twill prove
Harder by scandal to extinguish love.

அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு என்றார் 
பலர்நாண நீத்தக் கடை.

When he who said 'Fear not!' hath left me blamed,
While many shrink, can I from rumour hide ashamed?.

ADVERTISEMENTS
தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும் 
கெளவை எடுக்கும்இவ் வூர்.

If we desire, who loves will grant what we require;
This town sends forth the rumour we desire!.