கனவுநிலையுரைத்தல்

காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு 
யாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.It came and brought to me, that nightly vision rare,
A message from my love,- what feast shall I prepare?.

கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தார்க்கு 
உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்.

If my dark, carp-like eye will close in sleep, as I implore,
The tale of my long-suffering life I'll tell my loved one o'er.

நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால் 
காண்டலின் உண்டென் உயிர்.

Him, who in waking hour no kindness shows,
In dreams I see; and so my lifetime goes!.

ADVERTISEMENTS
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் 
நல்காரை நாடித் தரற்கு.

Some pleasure I enjoy when him who loves not me
In waking hours, the vision searches out and makes me see.

நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான் 
கண்ட பொழுதே இனிது.

As what I then beheld in waking hour was sweet,
So pleasant dreams in hour of sleep my spirit greet.

நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினால் 
காதலர் நீங்கலர் மன்.

And if there were no waking hour, my love
In dreams would never from my side remove.

ADVERTISEMENTS
நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவனால் 
என்எம்மைப் பீழிப் பது.

The cruel one, in waking hour, who all ungracious seems,
Why should he thus torment my soul in nightly dreams?.

துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் 
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து.

And when I sleep he holds my form embraced;
And when I wake to fill my heart makes haste!.

நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால் 
காதலர்க் காணா தவர்.

In dreams who ne'er their lover's form perceive,
For those in waking hours who show no love will grieve.

ADVERTISEMENTS
நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால் 
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்.

They say, that he in waking hours has left me lone;
In dreams they surely see him not,- these people of the town.