புணர்ச்சிவிதும்பல்

உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் 
கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு.Gladness at the thought, rejoicing at the sight,
Not palm-tree wine, but love, yields such delight.

தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும் 
காமம் நிறைய வரின்.

When as palmyra tall, fulness of perfect love we gain,
Distrust can find no place small as the millet grain.

பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக் 
காணா தமையல கண்.

Although his will his only law, he lightly value me,
My heart knows no repose unless my lord I see.

ADVERTISEMENTS
ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து 
கூடற்கண் சென்றதுஎன் னெஞ்சு.

My friend, I went prepared to show a cool disdain;
My heart, forgetting all, could not its love restrain.

எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல் கொண்கன் 
பழிகாணேன் கண்ட இடத்து.

The eye sees not the rod that paints it; nor can I
See any fault, when I behold my husband nigh.

காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால் 
காணேன் தவறல் லவை.

When him I see, to all his faults I 'm blind;
But when I see him not, nothing but faults I find.

ADVERTISEMENTS
உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல் 
பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து.

As those of rescue sure, who plunge into the stream,
So did I anger feign, though it must falsehood seem?.

இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக் 
கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு.

Though shameful ill it works, dear is the palm-tree wine
To drunkards; traitor, so to me that breast of thine!.

மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர்அதன் 
செவ்வி தலைப்படு வார்.

Love is tender as an opening flower. In season due
To gain its perfect bliss is rapture known to few.

ADVERTISEMENTS
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் 
என்னினும் தான்விதுப் புற்று.

Her eye, as I drew nigh one day, with anger shone:
By love o'erpowered, her tenderness surpassed my own.