நாணுத்துறவுரைத்தல்

காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம் 
மடலல்லது இல்லை வலி.To those who 've proved love's joy, and now afflicted mourn,
Except the helpful 'horse of palm', no other strength remains.

நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும் 
நாணினை நீக்கி நிறுத்து.

My body and my soul, that can no more endure,
Will lay reserve aside, and mount the 'horse of palm'.

நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன் 
காமுற்றார் ஏறும் மடல்.

I once retained reserve and seemly manliness;
To-day I nought possess but lovers' 'horse of palm'.

ADVERTISEMENTS
காமக் கடும்புனல் உய்க்கும் நாணொடு 
நல்லாண்மை என்னும் புணை.

Love's rushing tide will sweep away the raft
Of seemly manliness and shame combined.

தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு 
மாலை உழக்கும் துயர்.

The maid that slender armlets wears, like flowers entwined,
Has brought me 'horse of palm,' and pangs of eventide!.

மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற 
படல்ஒல்லா பேதைக்கென் கண்.

Of climbing 'horse of palm' in midnight hour, I think;
My eyes know no repose for that same simple maid.

ADVERTISEMENTS
கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப் 
பெண்ணின் பெருந்தக்க தில்.

There's nought of greater worth than woman's long-enduring soul,
Who, vexed by love like ocean waves, climbs not the 'horse of palm'.

நிறையரியர் மன்அளியர் என்னாது காமம் 
மறையிறந்து மன்று படும்.

In virtue hard to move, yet very tender, too, are we;
Love deems not so, would rend the veil, and court publicity!.

அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன் காமம் 
மறுகின் மறுகும் மருண்டு.

'There's no one knows my heart,' so says my love,
And thus, in public ways, perturbed will rove.

ADVERTISEMENTS
யாம்கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் 
யாம்பட்ட தாம்படா ஆறு.

Before my eyes the foolish make a mock of me,
Because they ne'er endured the pangs I now must drie.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை