அமைச்சு

 கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் 
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.


A minister is he who grasps, with wisdom large,
Means, time, work's mode, and functions rare he must discharge.

 வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு 
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.
A minister must greatness own of guardian power, determined mind,
Learn'd wisdom, manly effort with the former five combined.

 பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப் 
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.
A minister is he whose power can foes divide,
Attach more firmly friends, of severed ones can heal the breaches wide.

ADVERTISEMENTS
 தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச் 
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.
A minister has power to see the methods help afford,
To ponder long, then utter calm conclusive word.

 அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந் 
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.
The man who virtue knows, has use of wise and pleasant words.
With plans for every season apt, in counsel aid affords.

 மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம் 
யாவுள முன்நிற் பவை.
When native subtilty combines with sound scholastic lore,
'Tis subtilty surpassing all, which nothing stands before.

ADVERTISEMENTS
 செயற்கை அற஧ந்தக் கடைத்தும் உலகத்து 
இயற்கை அறிந்து செயல்.
Though knowing all that books can teach, 'tis truest tact
To follow common sense of men in act.

 அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி 
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.
'Tis duty of the man in place aloud to say
The very truth, though unwise king may cast his words away.

 பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர் 
எழுபது கோடி உறும்.
A minister who by king's side plots evil things
Worse woes than countless foemen brings.

ADVERTISEMENTS
 முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர் 
திறப்பாடு இலாஅ தவர்.
For gain of end desired just counsel nought avails
To minister, when tact in execution fails.