சிற்றினஞ்சேராமை

 சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் 
சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்.


The great of soul will mean association fear;
The mean of soul regard mean men as kinsmen dear.

 நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு 
இனத்தியல்ப தாகும் அறிவு.
The waters' virtues change with soil through which they flow;
As man's companionship so will his wisdom show.

 மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம் 
இன்னான் எனப்படுஞ் சொல்.
Perceptions manifold in men are of the mind alone;
The value of the man by his companionship is known.

ADVERTISEMENTS
 மனத்து ளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்கு 
இனத்துள தாகும் அறிவு.
Man's wisdom seems the offspring of his mind;
'Tis outcome of companionship we find.

 மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும் 
இனந்தூய்மை தூவா வரும்.
Both purity of mind, and purity of action clear,
Leaning no staff of pure companionship, to man draw near.

 மனந்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும் இனந்தூயார்க்கு 
இல்லைநன் றாகா வினை.
From true pure-minded men a virtuous race proceeds;
To men of pure companionship belong no evil deeds.

ADVERTISEMENTS
 மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம் 
எல்லாப் புகழும் தரும்.
Goodness of mind to lives of men increaseth gain;
And good companionship doth all of praise obtain.

 மனநலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு 
இனநலம் ஏமாப் புடைத்து.
To perfect men, though minds right good belong,
Yet good companionship is confirmation strong.

 மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் றஃதும் 
இனநலத்தின் ஏமாப் புடைத்து.
Although to mental goodness joys of other life belong,
Yet good companionship is confirmation strong.

ADVERTISEMENTS
 நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின் 
அல்லற் படுப்பதூஉம் இல்.
Than good companionship no surer help we know;
Than bad companionship nought causes direr woe.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை