ஊக்கமுடைமை

 உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் 
உடையது உடையரோ மற்று.


'Tis energy gives men o'er that they own a true control;
They nothing own who own not energy of soul.

  உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை 
நில்லாது நீங்கி விடும்.
The wealth of mind man owns a real worth imparts,
Material wealth man owns endures not, utterly departs.

 ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம் 
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார்.
'Lost is our wealth,' they utter not this cry distressed,
The men of firm concentred energy of soul possessed.

ADVERTISEMENTS
 ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா 
ஊக்க முடையா னுழை.
The man of energy of soul inflexible,
Good fortune seeks him out and comes a friend to dwell.

 வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் 
உள்ளத் தனையது உயர்வு.
With rising flood the rising lotus flower its stem unwinds;
The dignity of men is measured by their minds.

 உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது 
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.
Whate'er you ponder, let your aim be loftly still,
Fate cannot hinder always, thwart you as it will.

ADVERTISEMENTS
 சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற் 
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.
The men of lofty mind quail not in ruin's fateful hour,
The elephant retains his dignity mind arrows' deadly shower.

 உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து 
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.
The soulless man can never gain
Th' ennobling sense of power with men.

 பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை 
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.
Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed,
When tiger threatens shrinks away alarmed!.

ADVERTISEMENTS
 உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார் 
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.
Firmness of soul in man is real excellance;
Others are trees, their human form a mere pretence.