கேள்வி

 செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் 
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை.


Wealth of wealth is wealth acquired be ear attent;
Wealth mid all wealth supremely excellent.

 செவுக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது 
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.
When 'tis no longer time the listening ear to feed
With trifling dole of food supply the body's need.

 செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின் 
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து.
Who feed their ear with learned teachings rare,
Are like the happy gods oblations rich who share.

ADVERTISEMENTS
 கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்கு 
ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.
Though learning none hath he, yet let him hear alway:
In weakness this shall prove a staff and stay.

 இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே 
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.
Like staff in hand of him in slippery ground who strays
Are words from mouth of those who walk in righteous ways.

 எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் 
ஆன்ற பெருமை தரும்.
Let each man good things learn, for e'en as he
Shall learn, he gains increase of perfect dignity.

ADVERTISEMENTS
 பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந் 
தீண்டிய கேள்வி யவர்.
Not e'en through inadvertence speak they foolish word,
With clear discerning mind who've learning's ample lessons heard.

 கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால் 
தோட்கப் படாத செவி.
Where teaching hath not oped the learner's ear,
The man may listen, but he scarce can hear.

 நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய 
வாயின ராதல் அரிது.
'Tis hard for mouth to utter gentle, modest word,
When ears discourse of lore refined have never heard.

ADVERTISEMENTS
 செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் 
அவியினும் வாழினும் என்.
His mouth can taste, but ear no taste of joy can give!
What matter if he die, or prosperous live?.