வலியறிதல்

 வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும் 
துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்.


The force the strife demands, the force he owns, the force of foes,
The force of friends; these should he weigh ere to the war he goes.

 ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச் 
செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்.
Who know what can be wrought, with knowledge of the means, on this,
Their mind firm set, go forth, nought goes with them amiss.

 உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி 
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.
Ill-deeming of their proper powers, have many monarchs striven,
And midmost of unequal conflict fallen asunder riven.

ADVERTISEMENTS
 அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை 
வியந்தான் விரைந்து கெடும்.
Who not agrees with those around, no moderation knows,
In self-applause indulging, swift to ruin goes.

 பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ் 
சால மிகுத்துப் பெயின்.
With peacock feathers light, you load the wain;
Yet, heaped too high, the axle snaps in twain.

 நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின் 
உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்.
Who daring climbs, and would himself upraise
Beyond the branch's tip, with life the forfeit pays.

ADVERTISEMENTS
 ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுபொருள் 
போற்றி வழங்கு நெறி.
With knowledge of the measure due, as virtue bids you give!
That is the way to guard your wealth, and seemly live.

 ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை 
போகாறு அகலாக் கடை.
Incomings may be scant; but yet, no failure there,
If in expenditure you rightly learn to spare.

 அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல 
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்.
Who prosperous lives and of enjoyment knows no bound,
His seeming wealth, departing, nowhere shall be found.

ADVERTISEMENTS
 உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை 
வளவரை வல்லைக் கெடும்.
Beneficence that measures not its bound of means,
Will swiftly bring to nought the wealth on which it leans.