உட்பகை

 நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும் 
இன்னாவாம் இன்னா செயின்.


Water and shade, if they unwholesome prove, will bring you pain.
And qualities of friends who treacherous act, will be your bane.

 வாள்போல பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக 
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு.
Dread not the foes that as drawn swords appear;
Friendship of foes, who seem like kinsmen, fear!.

 உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து 
மட்பகையின் மாணத் தெறும்.
Of hidden hate beware, and guard thy life;
In troublous time 'twill deeper wound than potter's knife.

ADVERTISEMENTS
 மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா 
ஏதம் பலவும் தரும்.
If secret enmities arise that minds pervert,
Then even kin unkind will work thee grievous hurt.

 உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான் 
ஏதம் பலவும் தரும்.
Amid one's relatives if hidden hath arise,
'Twill hurt inflict in deadly wise.

 ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும் 
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது.
If discord finds a place midst those who dwelt at one before,
'Tis ever hard to keep destruction from the door.

ADVERTISEMENTS
 செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாதே 
உட்பகை உற்ற குடி.
As casket with its cover, though in one they live alway,
No union to the house where hate concealed hath sway.

 அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொருது 
உட்பகை உற்ற குடி.
As gold with which the file contends is worn away,
So strength of house declines where hate concealed hath sway.

 எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும் 
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு.
Though slight as shred of 'seasame' seed it be,
Destruction lurks in hidden enmity.

ADVERTISEMENTS
 உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் 
பாம்போடு உடனுறைந் தற்று.
Domestic life with those who don't agree,
Is dwelling in a shed with snake for company.