மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்

 அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க 
இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார்.


Who warm them at the fire draw not too near, nor keep too much aloof;
Thus let them act who dwell beneath of warlike kings the palace-roof.

 மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரால் 
மன்னிய ஆக்கந் தரும்.
To those who prize not state that kings are wont to prize,
The king himself abundant wealth supplies.

 போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின் 
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது.
Who would walk warily, let him of greater faults beware;
To clear suspicions once aroused is an achievement rare.

ADVERTISEMENTS
 செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல் 
ஆன்ற பெரியா ரகத்து.
All whispered words and interchange of smiles repress,
In presence of the men who kingly power possess.

 எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை 
விட்டக்கால் கேட்க மறை.
Seek not, ask not, the secret of the king to hear;
But if he lets the matter forth, give ear!.

 குறிப்பறிந்து காலங் கருதி வெறுப்பில 
வேண்டுப வேட்பச் சொலல்.
Knowing the signs, waiting for fitting time, with courteous care,
Things not displeasing, needful things, declare.

ADVERTISEMENTS
 வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும் 
கேட்பினும் சொல்லா விடல்.
Speak pleasant things, but never utter idle word;
Not though by monarch's ears with pleasure heard.

 இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற 
ஒளியோடு ஒழுகப் படும்.
Say not, 'He's young, my kinsman,' despising thus your king;
But reverence the glory kingly state doth bring.

 கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார் 
துளக்கற்ற காட்சி யவர்.
'We've gained his grace, boots nought what graceless acts we do',
So deem not sages who the changeless vision view.

ADVERTISEMENTS
 பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும் 
கெழுதகைமை கேடு தரும்.
Who think 'We're ancient friends' and do unseemly things;
To these familiarity sure ruin brings.