சூது

 வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் 
தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று.


Seek not the gamester's play; though you should win,
Your gain is as the baited hook the fish takes in.

 ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல் 
நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு.
Is there for gamblers, too, that gaining one a hundred lose, some way
That they may good obtain, and see a prosperous day?.

 உருளாயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம் 
போஒய்ப் புறமே படும்.
If prince unceasing speak of nought but play,
Treasure and revenue will pass from him away.

ADVERTISEMENTS
 சிறுமை பலசெய்து சீரழக்கும் சூதின் 
வறுமை தருவதொன்று இல்.
Gaming brings many woes, and ruins fair renown;
Nothing to want brings men so surely down.

 கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி 
இவறியார் இல்லாகி யார்.
The dice, and gaming-hall, and gamester's art, they eager sought,
Thirsting for gain- the men in other days who came to nought.

 அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும் 
முகடியான் மூடப்பட் டார்.
Gambling's Misfortune's other name: o'er whom she casts her veil,
They suffer grievous want, and sorrows sore bewail.

ADVERTISEMENTS
 பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் 
கழகத்துக் காலை புகின்.
Ancestral wealth and noble fame to ruin haste,
If men in gambler's halls their precious moments waste.

 பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்து 
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது.
Gambling wastes wealth, to falsehood bends the soul: it drives away
All grace, and leaves the man to utter misery a prey.

 உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று ஐந்தும் 
அடையாவாம் ஆயங் கொளின்.
Clothes, wealth, food, praise, and learning, all depart
From him on gambler's gain who sets his heart.

ADVERTISEMENTS
 இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம் 
உழத்தொறூஉம் காதற்று உயிர்.
Howe'er he lose, the gambler's heart is ever in the play;
E'en so the soul, despite its griefs, would live on earth alway.