பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

 அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை 
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்.


As friends the men who virtue know, and riper wisdom share,
Their worth weighed well, the king should choose with care.

 உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும் 
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்.
Cherish the all-accomplished men as friends,
Whose skill the present ill removes, from coming ill defends.

 அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப் 
பேணித் தமராக் கொளல்.
To cherish men of mighty soul, and make them all their own,
Of kingly treasures rare, as rarest gift is known.

ADVERTISEMENTS
 தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் 
வன்மையு ளெல்லாந் தலை.
To live with men of greatness that their own excels,
As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells.

 சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன் 
சூழ்வாரைக் சூழ்ந்து கொளல்.
The king, since counsellors are monarch's eyes,
Should counsellors select with counsel wise.

 தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச் 
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்.
The king, who knows to live with worthy men allied,
Has nought to fear from any foeman's pride.

ADVERTISEMENTS
 இடிக்குந் துணையாரை யாள்வரை யாரே 
கெடுக்குந் தகைமை யவர்.
What power can work his fall, who faithful ministers
Employs, that thunder out reproaches when he errs.

 இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் 
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்.
The king with none to censure him, bereft of safeguards all,
Though none his ruin work, shall surely ruined fall.

 முதலிலார்க ஊதிய மில்லை மதலையாஞ் 
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை.
Who owns no principal, can have no gain of usury;
Who lacks support of friends, knows no stability.

ADVERTISEMENTS
 பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே 
நல்லார் தொடர்கை விடல்.
Than hate of many foes incurred, works greater woe
Ten-fold, of worthy men the friendship to forego.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை