பேதைமை

 பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு 
ஊதியம் போக விடல்.


Familiarity What one thing merits folly's special name.
Letting gain go, loss for one's own to claim!.

 பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை 
கையல்ல தன்கட் செயல்.
'Mid follies chiefest folly is to fix your love
On deeds which to your station unbefitting prove.

 நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும் 
பேணாமை பேதை தொழில்.
Ashamed of nothing, searching nothing out, of loveless heart,
Nought cherishing, 'tis thus the fool will play his part.

ADVERTISEMENTS
 ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப் 
பேதையின் பேதையார் இல்.
The sacred law he reads and learns, to other men expounds,-
Himself obeys not; where can greater fool be found? .

 ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும் 
தான்புக் கழுந்தும் அளறு.
The fool will merit hell in one brief life on earth,
In which he entering sinks through sevenfold round of birth.

 பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும் கையறியாப் 
பேதை வினைமேற் கொளின்.
When fool some task attempts with uninstructed pains,
It fails; nor that alone, himself he binds with chains.

ADVERTISEMENTS
 ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை 
பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை.
When fools are blessed with fortune's bounteous store,
Their foes feed full, their friends are prey to hunger sore.

 மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன் 
கையொன்று உடைமை பெறின்.
When folly's hand grasps wealth's increase, 'twill be
As when a mad man raves in drunken glee.

 பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண் 
பீழை தருவதொன் றில்.
Friendship of fools is very pleasant thing,
Parting with them will leave behind no sting.

ADVERTISEMENTS
 கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர் 
குழாஅத்துப் பேதை புகல்.
Like him who seeks his couch with unwashed feet,
Is fool whose foot intrudes where wise men meet.