வினைத்தூய்மை

 துணைநலம் ஆக்கம் த்ருஉம் வினைநலம் 
வேண்டிய எல்லாந் தரும்.


The good external help confers is worldly gain;
By action good men every needed gift obtain.

 என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு 
நன்றி பயவா வினை.
From action evermore thyself restrain
Of glory and of good that yields no gain.

 ஒஓதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை 
ஆஅதும் என்னு மவர்.
Who tell themselves that nobler things shall yet be won
All deeds that dim the light of glory must they shun.

ADVERTISEMENTS
 இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார் 
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்.
Though troubles press, no shameful deed they do,
Whose eyes the ever-during vision view.

 எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் 
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று.
Do nought that soul repenting must deplore,
If thou hast sinned, 'tis well if thou dost sin no more.

 ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க 
சான்றோர் பழிக்கும் வினை.
Though her that bore thee hung'ring thou behold, no deed
Do thou, that men of perfect soul have crime decreed.

ADVERTISEMENTS
 பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர் 
கழிநல் குரவே தலை.
Than store of wealth guilt-laden souls obtain,
The sorest poverty of perfect soul is richer gain.

 கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம் 
முடிந்தாலும் பீழை தரும்.
To those who hate reproof and do forbidden thing.
What prospers now, in after days shall anguish bring.

 அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும் 
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.
What's gained through tears with tears shall go;
From loss good deeds entail harvests of blessings grow.

ADVERTISEMENTS
 சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண் 
கலத்துள்நீர் பெய்திரீஇ யற்று.
In pot of clay unburnt he water pours and would retain,
Who seeks by wrong the realm in wealth and safety to maintain.