கண்ணோட்டம்

 கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை 
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.


Since true benignity, that grace exceeding great, resides
In kingly souls, world in happy state abides.

 கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார் 
உண்மை நிலக்குப் பொறை.
The world goes on its wonted way, since grace benign is there;
All other men are burthen for the earth to bear.

 பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம் 
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.
Where not accordant with the song, what use of sounding chords?
What gain of eye that no benignant light affords?.

ADVERTISEMENTS
 உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால் 
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.
The seeming eye of face gives no expressive light,
When not with duly meted kindness bright.

 கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல் 
புண்ணென்று உணரப் படும்.
Benignity is eyes' adorning grace;
Without it eyes are wounds disfiguring face.

 மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ 
டியைந்துகண் ணோடா தவர்.
Whose eyes 'neath brow infixed diffuse no ray
Of grace; like tree in earth infixed are they.

ADVERTISEMENTS
 கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார் 
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.
Eyeless are they whose eyes with no benignant lustre shine;
Who've eyes can never lack the light of grace benign.

 கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு 
உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.
Who can benignant smile, yet leave no work undone;
By them as very own may all the earth be won.

 ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப் 
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை.
To smile on those that vex, with kindly face,
Enduring long, is most excelling grace.

ADVERTISEMENTS
 பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க 
நாகரிகம் வேண்டு பவர்.
They drink with smiling grace, though poison interfused they see,
Who seek the praise of all-esteemed courtesy.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை