கல்வி

 கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் 
நிற்க அதற்குத் தக.


So learn that you may full and faultless learning gain,
Then in obedience meet to lessons learnt remain.

 எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் 
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு..
The twain that lore of numbers and of letters give
Are eyes, the wise declare, to all on earth that live.

 கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு 
புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.
Men who learning gain have eyes, men say;
Blockheads' faces pairs of sores display.

ADVERTISEMENTS
 உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல் 
அனைத்தே புலவர் தொழில்.
You meet with joy, with pleasant thought you part;
Such is the learned scholar's wonderous art!.

 உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார் 
கடையரே கல்லா தவர்.
With soul submiss they stand, as paupers front a rich man's face;
Yet learned men are first; th'unlearned stand in lowest place.

 தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக் 
கற்றனைத் தூறும் அறிவு.
In sandy soil, when deep you delve, you reach the springs below;
The more you learn, the freer streams of wisdom flow.

ADVERTISEMENTS
 யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன் 
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு.
The learned make each land their own, in every city find a home;
Who, till they die; learn nought, along what weary ways they roam!.

 ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு 
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.
The man who store of learning gains,
In one, through seven worlds, bliss attains.

 தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு 
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
Their joy is joy of all the world, they see; thus more
The learners learn to love their cherished lore.

ADVERTISEMENTS
 கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு 
மாடல்ல மற்றை யவை.
Learning is excellence of wealth that none destroy;
To man nought else affords reality of joy.