பெருமை

 ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு 
அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.


The light of life is mental energy; disgrace is his
Who says, 'I 'ill lead a happy life devoid of this.'

 பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா 
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.
All men that live are one in circumstances of birth;
Diversities of works give each his special worth.

 மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும் 
கீழல்லார் கீழல் லவர்.
The men of lofty line, whose souls are mean, are never great
The men of lowly birth, when high of soul, are not of low estate.

ADVERTISEMENTS
 ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும் 
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு.
Like single-hearted women, greatness too,
Exists while to itself is true.

 பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் 
அருமை உடைய செயல்.
The man endowed with greatness true,
Rare deeds in perfect wise will do.

 சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப் 
பேணிக் கொள் வேம் என்னும் 
நோக்கு.
'As votaries of the truly great we will ourselves enroll,'
Is thought that enters not the mind of men of little soul.

ADVERTISEMENTS
 இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான் 
சீரல் லவர்கண் படின்.
Whene'er distinction lights on some unworthy head,
Then deeds of haughty insolence are bred.

 பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை 
அணியுமாம் தன்னை வியந்து.
Greatness humbly bends, but littleness always
Spreads out its plumes, and loads itself with praise.

 பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை 
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.
Greatness is absence of conceit; meanness, we deem,
Riding on car of vanity supreme.

ADVERTISEMENTS
 அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் 
குற்றமே கூறி விடும்.
Greatness will hide a neighbour's shame;
Meanness his faults to all the world proclaim.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை