தெரிந்துவினையாடல்

 நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த 
தன்மையான் ஆளப் படும்.


Who good and evil scanning, ever makes the good his joy;
Such man of virtuous mood should king employ.

 வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை 
ஆராய்வான் செய்க வினை.
Who swells the revenues, spreads plenty o'er the land,
Seeks out what hinders progress, his the workman's hand.

 அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும் 
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு.
A loyal love with wisdom, clearness, mind from avarice free;
Who hath these four good gifts should ever trusted be.

ADVERTISEMENTS
 எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான் 
வேறாகும் மாந்தர் பலர்.
Even when tests of every kind are multiplied,
Full many a man proves otherwise, by action tried!.

 அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான் 
சிறந்தானென்று ஏவற்பாற் றன்று.
No specious fav'rite should the king's commission bear,
But he that knows, and work performs with patient care.

 செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு 
எய்த உணர்ந்து செயல்.
Let king first ask, 'Who shall the deed perform?' and 'What the deed?'
Of hour befitting both assured, let every work proceed.

ADVERTISEMENTS
 இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து 
அதனை அவன்கண் விடல்.
'This man, this work shall thus work out,' let thoughtful king command;
Then leave the matter wholly in his servant's hand.

 வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை 
அதற்குரிய னாகச் செயல்.
As each man's special aptitude is known,
Bid each man make that special work his own.

 வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக 
நினைப்பானை நீங்கும் திரு.
Fortune deserts the king who ill can bear,
Informal friendly ways of men his tolls who share.

ADVERTISEMENTS
 நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான் 
கோடாமை கோடா துலகு.
Let king search out his servants' deeds each day;
When these do right, the world goes rightly on its way.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை