வினைத்திட்பம்

 வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம் 
மற்றைய எல்லாம் பிற.


What men call 'power in action' know for 'power of mind'
Externe to man all other aids you find.

 ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின் 
ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள்.
'Each hindrance shun', 'unyielding onward press, If obstacle be there,'
These two define your way, so those that search out truth declare.

 கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின் 
எற்றா விழுமந் தரும்.
Man's fitting work is known but by success achieved;
In midst the plan revealed brings ruin ne'er to be retrieved.

ADVERTISEMENTS
 சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம் 
சொல்லிய வண்ணம் செயல்.
Easy to every man the speech that shows the way;
Hard thing to shape one's life by words they say!.

 வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண் 
ஊறெய்தி உள்ளப் படும்.
The power in act of men renowned and great,
With king acceptance finds and fame through all the state.

 எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியார் 
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.
Whate'er men think, ev'n as they think, may men obtain,
If those who think can steadfastness of will retain.

ADVERTISEMENTS
 உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு 
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து.
Despise not men of modest bearing; Look not at form, but what men are:
For some there live, high functions sharing, Like linch-pin of the mighty car!.

 கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது 
தூக்கங் கடிந்து செயல்.
What clearly eye discerns as right, with steadfast will,
And mind unslumbering, that should man fulfil.

 துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி 
இன்பம் பயக்கும் வினை.
Though toil and trouble face thee, firm resolve hold fast,
And do the deeds that pleasure yield at last.

ADVERTISEMENTS
 எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம் 
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு.
The world desires not men of every power possessed,
Who power in act desire not,- crown of all the rest.