இகல்

 இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும் 
பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்.


Hostility disunion's plague will bring,
That evil quality, to every living thing.

 பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி 
இன்னாசெய் யாமை தலை.
Though men disunion plan, and do thee much despite
'Tis best no enmity to plan, nor evil deeds requite.

 இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத் 
தாவில் விளக்கம் தரும்.
If enmity, that grievous plague, you shun,
Endless undying praises shall be won.

ADVERTISEMENTS
 இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும் 
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.
Joy of joys abundant grows,
When malice dies that woe of woes.

 இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே 
மிக்லூக்கும் தன்மை யவர்.
If men from enmity can keep their spirits free,
Who over them shall gain the victory?.

 இகலின் மிகலினிது என்பவன் வாழ்க்கை 
தவலும் கெடலும் நணித்து.
The life of those who cherished enmity hold dear,
To grievous fault and utter death is near.

ADVERTISEMENTS
 மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல் 
இன்னா அறிவி னவர்.
The very truth that greatness gives their eyes can never see,
Who only know to work men woe, fulfilled of enmity.

 இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை 
மிக்லூக்கின் ஊக்குமாம் கேடு.
'Tis gain to turn the soul from enmity;
Ruin reigns where this hath mastery.

 இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை 
மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.
Men think not hostile thought in fortune's favouring hour,
They cherish enmity when in misfortune's power.

ADVERTISEMENTS
 இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம் 
நன்னயம் என்னும் செருக்கு.
From enmity do all afflictive evils flow;
But friendliness doth wealth of kindly good bestow.