குடிமை

 இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை இயல்பாகச் 
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு.


Save in the scions of a noble house, you never find
Instinctive sense of right and virtuous shame combined.

 ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும் 
இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார்.
In these three things the men of noble birth fail not:
In virtuous deed and truthful word, and chastened thought.

 நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும் 
வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு.
The smile, the gift, the pleasant word, unfailing courtesy
These are the signs, they say, of true nobility.

ADVERTISEMENTS
 அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார் 
குன்றுவ செய்தல் இலர்.
Millions on millions piled would never win
The men of noble race to soul-degrading sin.

 வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி 
பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று.
Though stores for charity should fail within, the ancient race
Will never lose its old ancestral grace.

 சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற 
குலம்பற்றி வாழ்தும்என் பார்.
Whose minds are set to live as fits their sire's unspotted fame,
Stooping to low deceit, commit no deeds that gender shame.

ADVERTISEMENTS
 குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் 
மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து.
The faults of men of noble race are seen by every eye,
As spots on her bright orb that walks sublime the evening sky.

 நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக் 
குலத்தின்கண் ஐயப் படும்.
If lack of love appear in those who bear some goodly name,
'Twill make men doubt the ancestry they claim.

 நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும் 
குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்.
Of soil the plants that spring thereout will show the worth:
The words they speak declare the men of noble birth.

ADVERTISEMENTS
 நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம் 
வேண்டின் வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு.
Who seek for good the grace of virtuous shame must know;
Who seek for noble name to all must reverence show.