ஒற்றாடல்

 ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும் 
தெற்றென்க மன்னவன் கண்.


These two: the code renowned and spies,
In these let king confide as eyes.

 எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் 
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்.
Each day, of every subject every deed,
'Tis duty of the king to learn with speed.

 ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன் 
கொற்றங் கொளக்கிடந்தது இல்.
By spies who spies, not weighing things they bring,
Nothing can victory give to that unwary king.

ADVERTISEMENTS
 வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு 
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று.
His officers, his friends, his enemies,
All these who watch are trusty spies.

 கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும் 
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று.
Of unsuspected mien and all-unfearing eyes,
Who let no secret out, are trusty spies.

 துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்து 
என்செயினும் சோர்விலது ஒற்று.
As monk or devotee, through every hindrance making way,
A spy, whate'er men do, must watchful mind display.

ADVERTISEMENTS
 மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை 
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று.
A spy must search each hidden matter out,
And full report must render, free from doubt.

 ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர் 
ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல்.
Spying by spies, the things they tell
To test by other spies is well.

 ஒற்றெற் றுணராமை ஆள்க உடன்மூவர் 
சொற்றொக்க தேறப் படும்.
One spy must not another see: contrive it so;
And things by three confirmed as truth you know.

ADVERTISEMENTS
 சிறப்பறிய ஒற்ற஧ன்கண் செய்யற்க செய்யின் 
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை.
Reward not trusty spy in others' sight,
Or all the mystery will come to light.