வினைசெயல்வகை

 சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு 
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.


The Resolve is counsel's end, If resolutions halt
In weak delays, still unfulfilled, 'tis grievous fault.

 தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க 
தூங்காது செய்யும் வினை.
Slumber when sleepy work's in hand: beware
Thou slumber not when action calls for sleepless care!.

 ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால் 
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.
When way is clear, prompt let your action be;
When not, watch till some open path you see.

ADVERTISEMENTS
 வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் 
தீயெச்சம் போலத் தெறும்.
With work or foe, when you neglect some little thing,
If you reflect, like smouldering fire, 'twill ruin bring.

 பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும் 
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.
Treasure and instrument and time and deed and place of act:
These five, till every doubt remove, think o'er with care exact.

 முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும் 
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்.
Accomplishment, the hindrances, large profits won
By effort: these compare,- then let the work be done.

ADVERTISEMENTS
 செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை 
உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்.
Who would succeed must thus begin: first let him ask
The thoughts of them who thoroughly know the task.

 வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள் 
யானையால் யானையாத் தற்று.
By one thing done you reach a second work's accomplishment;
So furious elephant to snare its fellow brute is sent.

 நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே 
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.
Than kindly acts to friends more urgent thing to do,
Is making foes to cling as friends attached to you.

ADVERTISEMENTS
 உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின் 
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து.
The men of lesser realm, fearing the people's inward dread,
Accepting granted terms, to mightier ruler bow the head.