இடனறிதல்

 தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும் 
இடங்கண்ட பின்அல் லது.


Begin no work of war, depise no foe,
Till place where you can wholly circumvent you know.

 முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம் 
ஆக்கம் பலவுந் தரும்.
Though skill in war combine with courage tried on battle-field,
The added gain of fort doth great advantage yield.

 ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து 
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்.
E'en weak ones mightily prevail, if place of strong defence,
They find, protect themselves, and work their foes offence.

ADVERTISEMENTS
 எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து 
துன்னியார் துன்னிச் செயின்.
The foes who thought to triumph, find their thoughts were vain,
If hosts advance, seize vantage ground, and thence the fight maintain.

 நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின் 
நீங்கின் அதனைப் பிற.
The crocodile prevails in its own flow of water wide,
If this it leaves, 'tis slain by anything beside.

 கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும் 
நாவாயும் ஓடா நிலத்து.
The lofty car, with mighty wheel, sails not o'er watery main,
The boat that skims the sea, runs not on earth's hard plain.

ADVERTISEMENTS
 அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை 
எண்ணி இடத்தால் செயின்.
Save their own fearless might they need no other aid,
If in right place they fight, all due provision made.

 சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான் 
ஊக்கம் அழிந்து விடும்.
If lord of army vast the safe retreat assail
Of him whose host is small, his mightiest efforts fail.

 சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர் 
உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது.
Though fort be none, and store of wealth they lack,
'Tis hard a people's homesteads to attack!.

ADVERTISEMENTS
 காலாழ் களரில் நரியடும் கண்ணஞ்சா 
வேலாள் முகத்த களிறு.
The jackal slays, in miry paths of foot-betraying fen,
The elephant of fearless eye and tusks transfixing armed men.