குற்றங்கடிதல்

 செருக்குஞ் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் 
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து.


Who arrogance, and wrath, and littleness of low desire restrain,
To sure increase of lofty dignity attain.

 இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா 
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு.
A niggard hand, o'erweening self-regard, and mirth
Unseemly, bring disgrace to men of kingly brith.

 தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக் 
கொள்வர் பழிநாணு வார்.
Though small as millet-seed the fault men deem;
As palm tree vast to those who fear disgrace 'twill seem.

ADVERTISEMENTS
 குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே 
அற்றந் த்ரூஉம் பகை.
Freedom from faults is wealth; watch heedfully
'Gainst these, for fault is fatal enmity.

 வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் 
வைத்தூறு போலக் கெடும்.
His joy who guards not 'gainst the coming evil day,
Like straw before the fire shall swift consume away.

 தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின் 
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு.
Faultless the king who first his own faults cures, and then
Permits himself to scan faults of other men.

ADVERTISEMENTS
 செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம் 
உயற்பால தன்றிக் கெடும்.
Who leaves undone what should be done, with niggard mind,
His wealth shall perish, leaving not a wrack behind.

 பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும் 
எண்ணப் படுவதொன் றன்று.
The greed of soul that avarice men call,
When faults are summed, is worst of all.

 வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க 
நன்றி பயவா வினை.
Never indulge in self-complaisant mood,
Nor deed desire that yields no gain of good.

ADVERTISEMENTS
 காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் 
ஏதில ஏதிலார் நூல்.
If, to your foes unknown, you cherish what you love,
Counsels of men who wish you harm will harmless prove.

பொருட்பால்

இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை கேள்வி
அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை
தெரிந்துசெயல்வகை வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால் பொச்சாவாமை
செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம்
ஒற்றாடல் ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை வினைத்தூய்மை
வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
குறிப்பறிதல் அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி படைச்செருக்கு
நட்பு நட்பாராய்தல் பழைமை தீ நட்பு
கூடாநட்பு பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை பெரியாரைப் பிழையாமை
பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர் கள்ளுண்ணாமை சூது
மருந்து குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம் நாணுடைமை
குடிசெயல்வகை உழவு நல்குரவு இரவு
இரவச்சம் கயமை