நட்பாராய்தல்

 நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின் 
வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு.


To make an untried man your friend is ruin sure;
For friendship formed unbroken must endure.

 ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை 
தான்சாம் துயரம் தரும்.
Alliance with the man you have not proved and proved again,
In length of days will give you mortal pain.

 குணமும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா 
இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு.
Temper, descent, defects, associations free
From blame: know these, then let the man be friend to thee.

ADVERTISEMENTS
 குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக் 
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு.
Who, born of noble race, from guilt would shrink with shame,
Pay any price so you as friend that man may claim.

 அழச்சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கறிய 
வல்லார்நடபு ஆய்ந்து கொளல்.
Make them your chosen friend whose words repentance move,
With power prescription's path to show, while evil they reprove.

 கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை 
நீட்டி அளப்பதோர் கோல்.
Ruin itself one blessing lends:
'Tis staff that measures out one's friends.

ADVERTISEMENTS
 ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப் பேதையார் 
கேண்மை ஒரீஇ விடல்.
'Tis gain to any man, the sages say,
Friendship of fools to put away.

 உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க 
அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு.
Think not the thoughts that dwarf the soul; nor take
For friends the men who friends in time of grief forsake.

 கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை 
உள்ளினும் உள்ளஞ் சுடும்.
Of friends deserting us on ruin's brink,
'Tis torture e'en in life's last hour to think.

ADVERTISEMENTS
 மருவுக மாசற்றார் கேண்மைஒன் றீத்தும் 
ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு.
Cling to the friendship of the spotless one's; whate'er you pay.
Renounce alliance with the men of evil way.